เกี่ยวกับเรา

งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ


วิสัยทัศน์   ( Vission )

ศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า โดยมีระบบการบริการที่มีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  เพื่อให้เกิดประสิทธิผลความเป็นเลิศทางวิชาการ


พันธกิจ  ( Mission )

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จัดระบบการจัดเก็บการให้บริการ พร้อมทั้งบำรุงรักษา เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอน การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานทางด้านวิชาชีพอุตสาหกรรม

บทบาทหน้าที่

ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มีหน้าหลักดังนี้

1. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้มีปริมาณและคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการใช้ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ตามหลักสูตร นโยบายของวิทยาลัย

2. ให้บริการสารสนเทศแก่ครู นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยและบุคคลภายนอก ส่งเสริมการสร้างนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าทั้งในระบบ และนอกระบบเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต

3. พัฒนาคุณภาพของห้องสมุดให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด

5. จัดกิจกรรมและให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Self-access Language Learning Centre) เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิทยบริการ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาตามความพร้อมของแต่ละบุคคล  ผู้เรียนสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเง ทีี่มีอยู่หลากหลายตามความต้องการและความสนใจของตนเอง  โดยมีเจั้าหน้าที่และครูเป็นผู้ให้คำปรึกษา ผู้เรียนจึงสามารถเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจ โดยอิสระและเรียนอย่างมีความสุขในบรรยากาศที่เอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านภาษา (Language proficiency) โดยฝึกทักษะด้านการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน ตลอดจนเพ่ิมพูนความรู้ด้านคำศัพท์ และไวยากรณ์ จากสื่อที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจในเวลาว่าง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอน

2.  เพ่ือฝีึกหัดผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนที่พึ่งพาตนเอง (autonomous learner) หรือกึ่งพึ่งพาตนเอง (semi-autonomous learner) โดยการ

-  ส่งเสริมกลวิธีการเรียนของผู้เรียน

-  ปลูกฝังความรับผิดชอบในการเรียนของตน

-  ฝึกผู้เรียนให้วิเคราะห็์ความต้องการ ตั้งเป้าหมาย และวางแผนการเรียน

-  ฝึกผู้เรียนให้สามารถประเมินความก้าวหน้าของตนเอง

-  สร้างแรงจูงใจ และมีความมั่นใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

บริการต่าง ๆ ที่จัดไว้ให้

1.  English Programs

2.  SRA Reading

3.  Internet

4.  Movies

5.  Listening Corner 

 

ทั้งหมด

 
 

อ่านทั้งหมด

ข้อแนะนำการใช้ห้องสมุด

ระเบียบปฏิบัติ และมารยาท

การเข้าใช้อาคารวิทยบริการ และห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

2. นำกระเป๋า หนังสือ จัดเก็บไว้ในชั้นจัดเก็บที่ห้องสมุดจัดไว้ให้

3. ไม่พูดคุยเสียงดัง และห้ามใช้เครื่องสื่อสารภายในห้องสมุด

4. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม รับประทานในห้องสมุด

5. เมื่อลุกจากที่นั่งให้เลื่อนเก้าอี้ชิดโต๊ะให้เป็นระเบียบ และห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้ไปจากที่เดิม

6. การใช้ทรัพยากรสารสนเทศผู้ใช้ต้องใช้บัตรของตนเองในการใช้บริการหนังสือให้ยืม 3 เล่ม / 7 วัน

ส่งเกินกำหนดต้องเสีย ค่าปรับวันละ 2 บาท / เล่ม

7. กรณีทำหนังสือหาย หรือชำรุด ต้องชดใช้ตามราคาหนังสือปัจจุบัน และเพิ่มค่าจัดทำหนังสืออีก 50 บาท

8. เมื่อใช้หนังสือแล้วให้วางไว้ที่พักหนังสือ ส่วนหนังสือพิมพ์ และวารสารเก็บเข้าที่เดิม

9. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจ หนังสือก่อนนำออกจากห้องสมุด

     10. ผู้ที่ขโมยหรือทำลายทรัพยากรสารสนเทศจะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของวิทยาลัยฯ

วัน และเวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 19.30 น.

วันเสาร์ ปิดบริการ

วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.00 .

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

    ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library