ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  (30/08/2557)


nระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลงานด้านต่าง ๆ ของห้องสมุด ได้แก่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานทำรายการวัสดุสารสนเทศ งานบริการ และงานยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อความ

สะดวด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รับผิดชอบ

ไฟล์แนบ :   ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ.pptx

ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library