ข้อแนะนำการใช้ห้องสมุด

ระเบียบปฏิบัติ และมารยาท

การเข้าใช้อาคารวิทยบริการ และห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

2. นำกระเป๋า หนังสือ จัดเก็บไว้ในชั้นจัดเก็บที่ห้องสมุดจัดไว้ให้

3. ไม่พูดคุยเสียงดัง และห้ามใช้เครื่องสื่อสารภายในห้องสมุด

4. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม รับประทานในห้องสมุด

5. เมื่อลุกจากที่นั่งให้เลื่อนเก้าอี้ชิดโต๊ะให้เป็นระเบียบ และห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้ไปจากที่เดิม

6. การใช้ทรัพยากรสารสนเทศผู้ใช้ต้องใช้บัตรของตนเองในการใช้บริการหนังสือให้ยืม 3 เล่ม / 7 วัน

ส่งเกินกำหนดต้องเสีย ค่าปรับวันละ 2 บาท / เล่ม

7. กรณีทำหนังสือหาย หรือชำรุด ต้องชดใช้ตามราคาหนังสือปัจจุบัน และเพิ่มค่าจัดทำหนังสืออีก 50 บาท

8. เมื่อใช้หนังสือแล้วให้วางไว้ที่พักหนังสือ ส่วนหนังสือพิมพ์ และวารสารเก็บเข้าที่เดิม

9. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจ หนังสือก่อนนำออกจากห้องสมุด

     10. ผู้ที่ขโมยหรือทำลายทรัพยากรสารสนเทศจะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของวิทยาลัยฯ

วัน และเวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 19.30 น.

วันเสาร์ ปิดบริการ

วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.00 .

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

    ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library